Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi/adatkezelési Tájékoztató

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató alapján kezelt személyes adatok adatkezelője a KISOKOS Média Kft. (Székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 16. 2. em. 4., a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által Cg.01-09-974898 sz. alatt bejegyzett, adószám: 13567532-2-43) (továbbiakban: Társaság vagy KISOKOS Média Kft.) és mint ilyen, felelős annak biztosításáért, hogy az adatkezelésre az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kerüljön sor.

Felhasználói fiók regisztrálásával a felhasználó (Ön vagy Felhasználó) elfogadja, hogy a KISOKOS Média Kft. az alábbi rendelkezéseknek megfelelően kezeli személyes adatait.

Kérjük, hogy olvassa el a KISOKOS Általános Szerződési Feltételek és Felhasználási Szabályokat a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval együtt. 

1. Fogalom meghatározások

Érintett (vagy Felhasználó): bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

 

Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy egy, vagy több tényező alapján azonosítható;

 

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

Adatkezelés:  az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

 1. Jogi nyilatkozat

A KISOKOS Média Kft. számára kiemelt fontosságú cél a KISOKOS weboldal, mobilapp Felhasználói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a Felhasználók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A KISOKOS Média Kft. elkötelezi magát a Felhasználók személyes adatainak előzőekben rögzített módon történő kezelése mellett. A KISOKOS Média Kft. általi adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR rendelet) és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásainak megfelelően történik, az adatokat a KISOKOS Média Kft. kizárólag a KISOKOS weboldalon, mobilappban kínált szolgáltatások nyújtásának biztosítása érdekében kezeli.

Egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférés regisztrációhoz és előfizetéshez kötött. A regisztráció során a Felhasználó olyan információkat is a KISOKOS Média Kft. rendelkezésére bocsát, melyek személyes adatoknak minősülnek. A KISOKOS Média Kft., mint adatkezelő az Infotv. és a vonatkozó jogszabályok előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván ezen adatokat. A KISOKOS Média Kft. tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

Amennyiben Felhasználó harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon más személy személyes adatait adta meg, vagy egyébként a KISOKOS Média Kft. szolgáltatásának használata során kárt okoz, a KISOKOS Média Kft. az ebből eredő kárát közvetlenül a Felhasználóval szemben érvényesítheti. A KISOKOS Média Kft. ezen esetben minden lehetséges és elvárható segítséget megad az eljárásban részt vevő hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

3.     Az adatkezelő adatai

Cégnév: KISOKOS Média Kft.

Székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 16. 2. em. 4.

Telefonszám: + 36 (1) 237-0488

E-mail cím: mobilapp@kisokos.hu

 

4. A kezelt személyes adatok köre

Az oldalon történő regisztráció során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: 
a) vezetéknév, keresztnév

b) felhasználónév

c) jelszó

d) e-mail cím.

 

A nyugta illetve a számla kiállítása esetén az alábbi adatok kerülnek rögzítésre és kezelésre:

 1.               vezetéknév, keresztnév, cégnév,
 2.               lakóhely, székhely,
 3.               adószám.

 

A KISOKOS Média Kft. a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatok valóságtartalmáért kizárólag az azt megadó személy felel.

5. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja az – Infotv. 5. § (1) bekezdésének b) pontján alapuló – Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amellyel a Felhasználó a regisztráció során, az előzetes tájékoztatást követően hozzájárulását adja a KISOKOS Média Kft. általi adatkezeléshez. Az adatkezelés jogalapja továbbá a jogszabályi előírások, szerződés teljesítése és a jogi érdek, melyeket részletesen az 1. sz. mellékletben szereplő táblázat tartalmaz.

6. Az adatkezelés célja

A KISOKOS Média Kft. a személyes adatokat kizárólag a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban leírt célokból dolgozza fel. A fentieken túl az ilyen célok közé értendő:

 • Szolgáltatásainak a Felhasználók részére történő biztosítása, ideértve a személyre szabott tartalom és a hirdetések megjelenítését is;
 • A szolgáltatásai fenntartása, védelme és tökéletesítése érdekében végzett ellenőrzés, kutatás és elemzés;
 • Hálózat műszaki működőképességének biztosítása;
 • A KISOKOS weboldal, mobilapp vagy Felhasználó jogainak vagy tulajdonának védelme; és
 • Új szolgáltatások kifejlesztése.

A KISOKOS Média Kft. a személyes adatokat szerverein dolgozza fel. Személyes adatokat adott esetben saját szolgáltatásai biztosítása érdekében is feldolgozhatja.

A kezelt személyes adatokról, az adatkezelés jogalapjáról és az adatkezelés céljáról továbbá időtartamáról szóló részletes táblázatot jelen Adatkezelési Tájékoztató végén találja.

7. Adatfeldolgozás

A 6. pont szerint meghatározott cél érdekében a KISOKOS Média Kft. mindenkori alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg a Felhasználó személyes adatait, azokat harmadik személynek nem adhatják tovább. A KISOKOS Média Kft. jogosult a szolgáltatás teljesítése érdekében adatfeldolgozót igénybe venni, amely tevékenységéért a felelősségét kizárja. Az adatfeldolgozás informatikai rendszer útján történik.

8. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó 4. pont szerint megadott személyes adatainak kezelése a regisztrációtól, a Felhasználó adatainak törléséig tart (részletesen lásd. a lenti táblázatban).

9. A személyes adatok megismerése

A KISOKOS Média Kft., illetve annak mindenkori alkalmazottai a Felhasználók személyes adatait – a jelen pontban foglalt kivétellel – nem jogosultak harmadik személy részére átadni. A KISOKOS Média Kft. kizárólag a 6. pont szerinti cél megvalósítása érdekében jogosult adatfeldolgozást végző személy igénybe vételére, az általa igénybe vett adatfeldolgozók adatkezeléséért a KISOKOS Média Kft. a felelősségét kizárja.

10. Felhasználó jogai

Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az adatkezelést illetően a következő jogosultságok illetik:

 1. előzetes tájékoztatáshoz való jog;
 2. helyesbítéshez való jog;
 3. hozzáféréshez való jog;
 4. adatkezelés korlátozásához való jog;
 5. törléshez való jog.

 

a) Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében a KISOKOS Média Kft. az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul az Érintett rendelkezésére bocsátja

– az adatkezelő és – ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az adatfeldolgozó – megnevezését és elérhetőségeit,

– a tervezett adatkezelés célját és

– az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését.

A fentiekben foglaltakkal egyidejűleg, azzal azonos módon KISOKOS MédiaKft. tájékoztatást nyújt

– az adatkezelés jogalapjáról,

– a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

– a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – köréről,

– a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és

– az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről.

 

b) A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében a KISOKOS Média  Kft., ha az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen az Érintett kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az Érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az Érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti (a továbbiakban együtt: helyesbítés).

 

 

c) A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az Érintettet kérelmére a KISOKOS Média Kft. tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga a KISOKOS Média Kft., illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e.

 

d) Adatkezelés korlátozása: Az Érintett hozzáféréshez való jogának érvényesítését a KISOKOS Média Kft. az elérni kívánt céllal arányosan korlátozhatja vagy megtagadhatja, ha ezen intézkedés elengedhetetlenül szükséges pl. a közbiztonság vagy bűncselekmény felderítése biztosításához. Ekkor a KISOKOS Média Kft. írásban, haladéktalanul tájékoztatja az érintettet.

 

e) A törléshez való jog érvényesítése érdekében a KISOKOS Média Kft. haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha

– az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés a jogszabályban rögzített alapelvekkel ellentétes, célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához, törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

– az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi,

– az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy

– az adatkezelés korlátozásának jogszabályban meghatározott időtartama eltelt.

 

A Felhasználó a KISOKOS Média Kft. adatkezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, melynek elérhetőségei:

        Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: https://naih.hu

 

11. Cookie

Az oldal egyedi azonosító fájlt (cookie) nem tartalmaz, ezáltal azok gyűjtésére, felhasználására sem kerül sor.

 

12. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége:

A KISOKOS Média Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett (a tájékoztatót e-mailben elküldi) egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával tudomásul veszi a módosított adatkezelési tájékoztatót.

 

 

13. A kezelt adatok védelme

A KISOKOS Média Kft. megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket valósított meg az Ön személyes adatai védelmére annak érdekében, hogy csak az erre jogosult személyek férhessenek hozzá azokhoz. A KISOKOS Média Kft. a személyes adatok jogosulatlan használatának megakadályozása és elkerülése érdekében műszaki biztonsági rendszereket például tűzfalakat, titkosítási technológiákat, jelszavakat és vírusírtó programokat használ.

1. sz. melléklet

 

ADATKEZELÉSI TÁBLÁZAT

 

Az alábbi Adatkezelési táblázat nyújt áttekintést a KISOKOS Média Kft. által a Felhasználókkal kapcsolatban gyűjtött és kezelt személyes adatok kategóriáiról, valamint az ilyen adatkategóriák adatkezelési céljairól.

A táblázatban az alábbi, esetleg magyarázatot igénylő kifejezések szerepelnek:

 • Jogalap: Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint a Személyes Adatok kezelése csak akkor végezhető el, ha az adott adatkezelés érvényes jogalappal rendelkezik. A KISOKOS Média Kft. az adatkezelést a táblázatban meghatározott alábbi jogalapokra alapozza:
 • Hozzájárulás: A személyes adatok kezelése az Ön tájékoztatáson alapuló hozzájárulásán alapul, pl. közvetlen marketing anyagok, mint például elektronikus hírlevelek küldéséhez;
 • Szerződés teljesítése: A személyes adatok kezelése szükséges ahhoz, hogy a KISOKOS Média Kft. teljesíthesse a Felhasználóval kötött szerződést, pl. hogy a Felhasználó bejelentkezhessen a fiókjába, használhassa a Szolgáltatást;
 • Jogos érdek: Az adatkezelés olyan jogos érdeken alapul, amellyel a KISOKOS Média Kft. az adatkezelés terén rendelkezik. A követelmény az, hogy a jogos érdekkel szemben ne élvezzenek elsőbbséget a Felhasználók érdekei, alapvető jogai vagy szabadsága, valamint, hogy a Felhasználó rendelkezzen a tiltakozáshoz való joggal.
 • Jogi kötelezettség: Az adatkezelés azért szükséges a KISOKOS Média Kft. számára, hogy megfeleljen a rá vonatkozó jogi kötelezettségeknek, pl. a könyvelési célokra tárolandó pénzügyi információk esetében.

Megőrzési idő vagy kritériumok: Ebben az oszlopban a KISOKOS Média Kft. a Felhasználó adatainak tárolási időtartamát határozza meg.

 

Személyes adatok típusa, forrása

Cél

Jogalap

Megőrzési idő vagy kritériumok

Típusa: azonosító adatok (keresztnév, vezetéknév, felhasználói név, vállalkozás megjelölt adatai)

Forrás: Felhasználó által közvetlenül megadott adatok

Azért, hogy a KISOKOS Média Kft. a szolgáltatást nyújthassa a Felhasználó részére, továbbá azért, hogy jogszabályi kötelezettségeinek eleget tegyen (pl. hatósági megkereséseknek eleget tegyen).

Szerződés teljesítése, jogos érdek és jogi kötelezettség.

A Felhasználó fiókjának érvényességi időtartama alatt, valamint az elévülési idő lejártáig, de legfeljebb az előfizetés megszűnését követő 3 évig.

Ha a Felhasználó nem vásárolt előfizetést (hirdetést) csak regisztrált, akkor a fiók törlése után legfeljebb 30 napig.

Típusa: kapcsolattartási adatok (e-mail cím)

Forrás: Felhasználó által közvetlenül megadott adatok

Azért, hogy a KISOKOS Média Kft. a szolgáltatást nyújthassa a Felhasználó részére, továbbá azért, hogy jogszabályi kötelezettségeinek eleget tegyen (pl. hatósági megkereséseknek eleget tegyen).

 

 

Azért, hogy a KISOKOS Média Kft. marketing anyagokat (pl. hírlevelet) küldhessen e-mailben.

Szerződés teljesítése, jogos érdek és jogi kötelezettség.

 

 

 

 

 

Hozzájárulás.

A Felhasználó fiókjának érvényességi időtartama alatt, valamint az elévülési idő lejártáig, de legfeljebb az előfizetés megszűnését követő 3 évig.

Ha a Felhasználó nem vásárolt előfizetést (hirdetést) csak regisztrált, akkor a fiók törlése után legfeljebb 30 napig.

 

A Felhasználó fiókjának érvényességi időtartama és az előfizetés lemondását követő 12 hónapig, amennyiben a Felhasználó nem iratkozott le a közvetlen marketing szolgáltatásról (hírlevél küldése).

Amennyiben leiratkozott, akkor az adatok azonnal törlésre kerülnek és a hírlevél küldés megszüntetésre kerül.